Օգտագործման եղանակ.

Կիրառելի է բոլոր տեսակի մշակաբույսերի համար։ Որպես հիմնական պարարտացում,
վարին զուգահեռ կամ բերքի ձևավորման փուլում:
Ծախսի նորման կախված է՝
  • Հողի ֆիզիկամեխանիկական կազմից
  • Ագրոկլիմայական պայմաններից
  • Մշակաբույսի տեսակից եւ մշակության եղանակից

«ԶՈՒԼԱԼ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹ»-ով գերհագեցնել
կամ գերպարարտացնել հողն անհնար է, հետևապես որքան շատ՝ այնքան լավ։Առավելագույն արդյունքների հասնելու համար խորհուրդ է տրվում
համատեղել «ՕՐԳԱՆՈՀԵՂՈՒԿ ԶՈՒԼԱԼ» հեղուկ կենսապարարտանյութի հետ։