Եգիպտացորենի մշակում

1
Եգիպտացորենի մշակությունը
Եգիպտացորենը միամյա, միատուն, բաժանասեռ բույս է, կողրը` բազմաշար: Քաղցր եգիպտացորենը ջերմասեր բույս է: Սերմերը (հատիկները) սկսում են ծլել 8-10-ում: Բույսը տուժում է գարնանային -20C-ից մինչև -30C սառնամանիքներից: Քաղցր եգիպտացորենի յուրաքանչյուր բույսի վրա ձևավորվում է 1-2 կողր: Եգիպտացորենը պետք է մշակել սննդանյութերով հարուստ, լավ ստրուկտուրա ունեցող, փուխր, թեթև ավազակավային կամ կավավազային հողերում: Հողի նախապատրաստումը պետք է սկսել նախորդ մշակաբույսի վեգետացիայի ավարտից անմիջապես հետո, կատարելով խոզանի երեսվար 5-6սմ խորությամբ, 20-25 օր հետո դաշտը պարարտացնել օրգանական պարարտանյութերով 30-40տ/հա նորմայով, ապա վարել 25սմ խորությամբ: Մոլախոտերի մասսայական ծլումից հետո անհրաժեշտ է դաշտը փխրեցնել 10-12 սմ խորությամբ, փոցխել ու կատարել ցանք:
2
Սերմացուի նախապատրաստումը
Եգիպտացորենի սերմանյութը պետք է նախօրոք լինի զտված, մաքրված, տրամաչափված և ախտահանված: Ցանքը պետք է կատարել գարնանը, երբ հողի 10սմ շերտում ջերմաստիճանը 100C-120C է (ապրիլի կեսին), կամ խոզանացան (հուլիսի կեսին): Ցանքի նորման է`15-30 կգ/հա: Ցանքը կատարվում է 20սմ x 70սմ սխեմայով, 8-10սմ խորությամբ:
3
Ցանքի ժամկետները և նորման
Շաքարային եգիպտացորենի դաշտը պետք է պահել մոլախոտերից մաքուր: Դրա համար միջշարքային տարածությունների առաջին կուլտիվացիան անհրաժեշտ է կատարել 8-10սմ խորությամբ, երբ բույսերի վրա առաջացել են 3-4 տերև։ Երկրորդ կուլտիվացիան կատարվում է առաջինից 15-20 օր հետո, 7-8սմ խորությամբ, երրորդը` երկրորդից 15-20 օր հետո, 5-7սմ խորությամբ: Երբ բույսերը 25-30սմ բարձրության են` կատարվում է բուկլից: Եգիպտացորենը պետք է ջրել ըստ պահանջի, 3-4 անգամ:
4
Եգիպտացորենի բերքահավաքը
Բերքահավաքը կատարվում է ընտրողաբար, հատիկների կաթնա-մոմային հասունացման փուլում: Բերքը ճիշտ է պահպանել սառնարաններում: