Կարտոֆիլի մշակում

1
Կարտոֆիլի մշակությունը
Ցանքատարածությունների համար պետք է առանձնացնել ջրովի, հզոր վարելաշերտ ունեցող, թեթև ավազակավային հողեր: Հողի նախապատրաստումը սկսում են նախորդ մշակաբույսի վեգետացիայի ավարտից հետո, կատարելով խոզանի երեսվար` 5-6սմ խորությամբ: Դրանից 20-25 օր հետո կատարվում է ցրտահերկ` 25-30սմ խորությամբ, նախօրոք կատարելով հիմնական պարարտացում: Եթե այս աշխատանքը աշնանը չի կատարվել, ապա այն պետք է կատարել վաղ գարնանը: Վաղ գարնանը կատարում են նաև կրկնավար 16-18սմ խորությամբ, կամ կուլտիվացիա` 12-14 սմ:
Կարտոֆիլի առաջին միջշարային մշակությունը` կուլտիվացիան, կատարում են 8-10սմ խորությամբ, երբ դաշտը համատարած ծիլ է տվել (ծիլերի երկարությունը 5-8սմ է), երկրորդ քաղհան փխրեցման փոխարեն, մինչև բույսերի կոկոնակալումը կատարում են բուկլից, երրորդը` 13-15սմ խորությամբ, շարքերը փակվելուց առաջ: Միջշարային տարածությունների մշակությունների հետ միաժամանակ անհրաժեշտ է տալ սնուցումներ։
2
Տնկանյութի նախապատրաստումը
Գարնանը տնկանյութը տեսակավորվում է, հեռացվում բոլոր նեխած, վնասված, հիվանդություններով ու վնասատուներով վարակված, բարակ ծիլեր ունեցող պալարները և մնացածի վրայից` երկար ծիլերը: Տնկումից առաջ տնկանյութը ախտահանվում է և լուսակոփվում:
3
Ցանքի ժամկետները և նորման
Տնկումը կատարում են 70սմ միջշարային և 22-24սմ միջբույսային տարածությամբ, 6-8սմ խորությամբ: Այս դեպքում 1 հա-ի համար կպահանջվի 3.5-4.0տ բարձրորակ տնկանյութ և կապահովվի 55-60հազ. բույս: Տնկումը անհրաժեշտ է կատարել, երբ վարելաշերտի 10սմ խորության վրա ջերմաստիճանը 10-12C է:
4
Ոռոգումը
Կարտոֆիլը վեգետացիայի ընթացքում պետք է ջրել 5-7 անգամ: Լավ է ջրել, երբ թփերը ստանում են մուգ կանաչ գույն: Սովորաբար առաջին անգամ ջրում են կոկոնակալման փուլում:
5
Կարտոֆիլի բերքհավաքը
Կարտոֆիլի բերքահավաքը կատարվում է չոր եղանակին, երբ փրերը սկսել են չորանալ, պալարները հասունացել են և հեշտությամբ անջատվում են ընձյուղներից: Երբ փրերը կանաչ են, բերքահավաքից 4-6 օր առաջ պետք է այն հնձել:
6
Սերմնադաշտում կատարվող լրացուցիչ աշխատանքներ
Կարտոֆիլի սերմադաշտերում վեգետացիայի ընթացքում երեք անգամ կատարվում է սորտային քաղհան` ծլման, ծաղկման փուլերում ու փրերի չորանալուց առաջ: Քաղհանների ժամանակ անհրաժեշտ է դաշտից հեռացնել այլ սորտերի խառնուրդները, գաճաճ և թերաճ, հիվանդություններով վարակված բույսերը (կնճռոտ և զոլավոր խայտաբղետություն, տերևների ոլորում, գանգրոտություն, սևոտիկ, օղակաձև փթում և այլն):
7
Բերքի տեսակավորումը և պահեստավորումը
Բերքահավաքից հետո բերքը անհրաժեշտ է տեսակավորել, մաքրել կողմնակի խառնուրդներից, վնասված ու հիվանդ պալարներից և ըստ մեծության բաժանել 3 ֆրակցիաների. խոշորները` պարենային, միջին պալարները` (60-80գ) տնկանյութ, իսկ մանրները` անասնակեր: Առանձնացված տնկանյութը նախքան պահեստավորելը 8-10 օր փռում են ծածկի տակ` լուսակոփելու: Ձմռանը կարտոֆիլը պահում են հատուկ պահեստներում` +30C-ից ոչ պակաս ջերմության և լավ օդափոխության պայմաններում: